Topics » World   Nov. 15, 2012

China's New Leaders

Liu Yunshan

4 of 7

President: Xi JinpingPremier: Li KeqiangVice Premier: Wang QishanLiu YunshanZhang GaoliZhang DejiangYu Zhengsheng

Liu Yunshan

Liu Yunshan will become chief of China's propaganda and censorship program.

Photo Essay

Photo Essay