Topics » World   Nov. 15, 2012

China's New Leaders

Zhang Gaoli

5 of 7

President: Xi JinpingPremier: Li KeqiangVice Premier: Wang QishanLiu YunshanZhang GaoliZhang DejiangYu Zhengsheng

Zhang Gaoli

Zhang Gaoli, the party boss of Tianjin, is expected to become the executive vice premier.

Photo Essay

Photo Essay