Topics » World   Nov. 15, 2012

China's New Leaders

Yu Zhengsheng

7 of 7

President: Xi JinpingPremier: Li KeqiangVice Premier: Wang QishanLiu YunshanZhang GaoliZhang DejiangYu Zhengsheng

Yu Zhengsheng

The party chief of Shanghai, Yu Zhengsheng, is slated to head the parliament's advisory body.

Photo Essay

Photo Essay