President Obama's farewell address | Washington Week

President Obama's farewell address

Watch Live: President Obama's farewell address

Tabs