Snowflake: The White Gorilla

Photo Gallery: Bronx Zoo Gorilla Forest

Photos courtesy of The Bronx Zoo