Snowflake: The White Gorilla

Photo Gallery: Bronx Zoo Gorilla Forest

1  OF  9

Photos courtesy of The Bronx Zoo