Islandia on Elliott Key, Biscayne National Park, 1961